• andrews lodge
  • andrews lodge
  • andrews lodge
  • andrews lodge
  • andrews lodge

Andrews LodgeAndrews Lodge


Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Andrews Lodge

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Andrews Lodge in Curaçao. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging.

Artikel 2: Aankomst en Vertrek

Minimumverblijf 1 week. Er is geen vaste aankomstdag, U kunt dus elke dag aankomen. Inchecken vanaf 4:00 p.m. uur, uitchecken voor 11:00 a.m. uur.

Artikel 3: Betaling

1: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en dient 10 dagen na de boeking op onze rekening te staan.

2: Het restant van de huursom moet uiterlijk 4 weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Andrews Lodge. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim.
Hij wordt daar door Andrews Lodge per mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Andrews Lodge heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten ad € 75,00 in rekening te brengen.

3: Indien de huurovereenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet binnen 5 dagen de gehele huursom worden voldaan.

Artikel 4: Wijzigingen door de huurder

1: Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

Artikel 5: Annulering door de huurder

1: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 75% van de totale huursom;

b: bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de totale huursom;

d: bij annulering op de dag van aankomst of later : de totale huursom.

Artikel 6: Waarborgsom

De huurder betaalt een waarborgsom van € 350,00 zegge driehondervijftig euro. De waarborgsom wordt vooraf per bank voldaan. Aan het einde van de huurperiode wordt de waarborgsom binnen 10 dagen weer retour gestort minus het extra verbruik elektra en eventuele schade aan de woningen/of inventaris.

Artikel 7: Elektriciteit en water verbruik

Gebruik van energie: 0,40 euro/KWH

Gebruik van water: 10 euro/m3

Deze kosten worden verrekend met de waarborgsom. De meterstanden worden in uw bijzijn opgenomen bij aankomst en vertrek.

Artikel 8: Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

Alle bedlinnen en handdoeken mogen gebruikt worden.  Bij vertrek echter dient alles weer schoon opgeleverd te worden uitgezonderd 1 set per persoon.

Artikel 10: Schade

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Bij verlies van een sleutel van de woning zal € 50,00 in rekening gebracht worden.

Artikel 11: Maximum aantal bewoners

In de villa mogen niet meer personen logeren dan het bij reservering opgegeven aantal. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de eigenaar/beheerder van de villa de toegang tot de villa aan deze extra perso(o)n(e)n ontzeggen. Indien op een later tijdstip, buiten medeweten van de eigenaar/beheerder, toch extra perso(o)n(e)n in de woning logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25%van de huursom per extra persoon die, indien nodig onmiddellijk opeisbaar is.

Artikel 12: Kosten herstel

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de beheerder van de woning en/of de verhuurder.

Artikel 13: Opzeggingen door Andrews Lodge

1: Andrews Lodge heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2: Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Andrews Lodge aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3: Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

4: Indien de oorzaak van de opzegging aan Andrews Lodge kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Andrews Lodge of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.

5: Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan Andrews Lodge kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en overmacht

1: Indien de accommodatie niet voldoet aan de omschreven faciliteiten, is Andrews Lodge onverminderd verplicht de eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Andrews Lodge is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt,
omdat:

A: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder;

B: de tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;

C: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Andrews Lodge of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de huurovereenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;

D: De tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 & 3 van dit artikel.

2: Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3: Voorbeelden van overmacht zijn o.a. : verkoop van de accommodatie door de eigenaar, onvoorziene gebreken aan de woningen, natuurrampen, oorlogsdreiging, etc.

Artikel 15:Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 juli 2011 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van Andrews Lodge.

Wij adviseren u om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

  • flag GB
  • flag DE